Antalet beviljade tillstånd till hemliga tvångsmedel ökade under förra året med över 50 procent. Under 2010 beviljade domstolarna totalt har 3 349 tillstånd till hemliga tvångsmedel. Föregående års siffra var
2 216. Det visar Åklagarmyndighetens och Rikspolisstyrelsens gemensamma rapport om användningen av hemliga tvångsmedel under det gångna året.

Antalet tillstånd för teleavlyssning ökade från 1659 tillstånd 2009 till 2531 tillstånd 2010. Även tillstånden för hemlig teleövervakning ökade, från 2134 tillstånd 2009 till 3250 2010. Precis som tidigare år avslås mycket få ansökningar om användande av hemliga tvångsmedel.

Enligt rapporten beror ökningen delvis på att det under 2010 förekom flera utredningar med hemlig teleavlyssning mot ett stort antal misstänkta. Polisens satsning mot den grova organiserade brottsligheten är en annan förklaring till ökningen.

I samband med rapporten uttryckte tillsynsmyndigheten Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, hård kritik mot åklagarnas tillämpning av reglerna om hemliga tvångsmedel. En undersökning bland 124 åklagare visade nämligen att reglerna tillämpades på mycket olika sätt av olika åklagare. Enligt SIN är problemen så stora att regeringen borde överväga lagändringar för att öka rättssäkerheten.

Läs rapporten från Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen!