Lagrådet lämnade igår, den 21 juni, sitt yttrande över lagrådsremissen Skatteförfarandet. Lagrådet framför där en hel del kritik både mot själva förslaget och mot hur ärendet beretts. Bland annat kritiserar Lagrådet hur rubrikerna används i förslaget. Istället för att vara pedagogiska hjälpmedel för läsaren att orientera i texten innehåller rubrikerna egen information, som sedan inte återfinns i texten. Lagrådet skriver:

”I förslaget till skatteförfarandelag har metoden att ”lagstifta” genom rubriker fått en omfattande utbredning. Lagrådet vill därför understryka vikten av att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet ses till att alla viktiga förutsättningar och preciseringar verkligen kommer till uttryck i själva lagtexten och inte bara i rubriker.”

Enligt Lagrådet är det också problematiskt att lagrådsremissen innehåller bestämmelser som inte remissbehandlats. ”Beredningen av ärendet kan i ovan nämnda hänseende ifrågasättas, eftersom vissa omarbetade regler inte ingått i remissförfarandet” skriver man i yttrandet.

Lagrådet kommenterar också det faktum att förslaget inte behandlar problemen med tredjemansrevisioner och möjligheten att för samma händelse ådöma både skattetillägg och straff. Enligt Lagrådet är det ”högst anmärkningsvärt att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst fall ådöma både skattetillägg och straff.”

Även Advokatsamfundet har i sitt remissvar på utredningen Skatteförfarandet 2009 uttryckt kritik mot att utredningen inte lämnar några förslag om ändrade regler på dessa områden.

Läs Lagrådets yttrande!

Läs lagrådsremissen!

Läs Advokatsamfundets remissvar!