Nu prövas frågan om en bank vid vite kan tvingas att lämna ut uppgifter om klientmedelskonton till Skatteverket i högsta instans. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beviljat prövningstillstånd i det så kallade SEB-målet.

Skatteverket begärde år 2006 ut uppgifter om klientmedelskonton från SEB. Enligt SEB gäller Skatteverkets begäran 280 kunder som har 900 klientmedelskonton i banken. Mer än hälften av klientmedelskontokunderna är advokatbyråer. Skatteverket begärde ut uppgifterna som ett led i s.k. tredjemansrevision enligt 8 kap. taxeringslagen.

SEB vägrade lämna ut uppgifterna med hänvisning till banksekretessen och advokatsekretessen. SEB hävdade att Skatteverkets föreläggande strider mot Europakonventionen. Skatteverket fick dock rätt i både länsrätten och kammarrätten. Sedan HFD beviljat prövningstillstånd kommer nu frågan att prövas i högsta instans.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är nöjd med beslutet om prövningstillstånd.

– Det är mycket intressant att den högsta förvaltningsdomstolen valt att lämna pt i en för advokaterna så viktig fråga, säger hon.

Reglerna om tredjemansrevision ger Skatteverket möjlighet att samla in uppgifter för kontroll av någon annan än den som revideras. Advokatsamfundet har varit kritiskt mot tredjemansrevisionerna. Samfundet har framfört att revisionerna inte uppfyller grundläggande krav på rättssäkerhet och integritetsskydd och att det finns tungt vägande skäl att avskaffa dem.