Det finns en uppenbar diskrepans mellan Europadomstolens praxis när det gäller rätten till muntlig förhandling, och svenska domstolars tillämpning av reglerna om muntliga förhandling i förvaltningsdomstolarna. Det konstaterar Europadomstolen i en dom från december 2010.

Den klagande i målet ansåg att hans höftskada var orsakad av arbetet som slaktare, och hade därför begärt att få den klassad som arbetsskada. Försäkringskassan avslog hans begäran. Mannen överklagade till länsrätt och sedan kammarrätt, med begäran om muntlig förhandling Båda instanserna sa dock nej till muntlig förhandling. Det gjorde även Regeringsrätten, som inte meddelade prövningstillstånd.

Mannen vände sig då till Europadomstolen. Han hävdade där bland annat att domstolarnas beslut att inte bevilja muntlig förhandling kränkt hans rätt enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Europadomstolen ger mannen rätt. Enligt domstolen var frågorna i målet inte av en sådan karaktär att svenska domstolar kunde befrias från skyldigheten att hålla muntlig förhandling. Sverige hade därmed kränkt mannens rättigheter. Klaganden tillerkändes därför ett ideellt skadestånd på 3000 euro, samt 2500 euro i ersättning för rättegångskostnader.

Läs domen!