Brottsutsatta måste själva vara drivande för att få ut sitt skadestånd – men det orkar inte alla. Myndigheterna bör förenkla administrationen och förbättra informationen för att underlätta för dem som har utsatts för brott, föreslår Riksrevisionen i en granskningsrapport.

Riksrevisionen har granskat hur ansvariga myndigheter hanterar ekonomisk kompensation till personer som har utsatts för brott och hur regeringen styr verksamheten.

Systemet är komplicerat och kräver att den som utsatts för brott själv är aktiv för att bli kompenserad ekonomiskt, men alla orkar och klarar inte det. Riksrevisionens kommer i sin granskning fram till att myndigheterna inte har gjort tillräckligt för att förenkla processen. Brottsutsatta får inte heller tillräcklig information eller stöd och hjälp.

Enligt granskningen saknas en helhetssyn på hur systemet fungerar, och regeringen har inte styrt myndigheterna tillräckligt. Regeringen följer inte heller upp verksamheten och vet därför inte till exempel hur många brottsutsatta som verkligen får ut sina skadestånd.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen utvecklar styrningen och uppföljningen av myndigheterna. Regeringen bör också ge Brottsoffermyndigheten ansvar för att följa upp och utveckla hanteringen av skadestånd. Myndigheterna bör utveckla sin egen uppföljning, förenkla administrationen och förbättra informationen till de brottsutsatta.

Riksrevisionens granskning omfattar polisen, Åklagarmyndigheten, domstolarna, Kronofogdemyndigheten, Brottsoffermyndigheten och regeringen.

Rapporten Brottsutsatt – Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott (RiR 2011:18)