Regeringen fattade den 19 maj beslut om en lagrådsremiss om att Sverige ska godkänna en konvention om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (nordisk arresteringsorder).

Lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge föreslås upphävas och ersättas av ny lagstiftning.

I lagen föreslås ett system som ska vara rättssäkert och effektivt för överlämnande av personer som misstänks eller är dömda för brott. Beslut om överlämnande ska fattas av åklagare om den som ska överlämnas samtycker. I övriga fall ska beslut fattas av domstol.

Lagrådsremissen Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder