Utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning (Ju 2010:04) har lämnat sitt betänkande SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning till justitieministern.

Den särskilde utredaren, lagmannen Stefan Strömberg, föreslår att Ekobrottsmyndigheten ska tilldelas ett nationellt ansvar för alla brottstyper som myndigheten handlägger. Utredningen föreslår också att förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet ska upphöra att gälla.

Enligt utredaren finns det skäl att anta att bekämpningen av ekonomisk brottslighet skulle bli mer effektiv och rättssäker om Ekobrottsmyndigheten skulle få ett nationellt ansvar: För det första har myndigheten utvecklat sina arbetsmetoder och byggt upp spetskompetens inom sitt sakområde, som bör användas i hela landet. För det andra skulle ett rikstäckande ansvar för Ekobrottsmyndigheten ge förutsättningar för en mer enhetlig behandling av ekonomisk brottslighet både på ett övergripande plan och i hanteringen av varje enskilt ärende, skriver utredningen.

Organisationsförändringen föreslås genomföras till den 1 januari 2012.

Utredningens kartläggning och utvärdering visar att myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet i Ekorådet och de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet (SAMEB) inte längre är ändamålsenlig utan behöver förändras. Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet har andra förutsättningar i dag än när samverkansorganen inrättades. En effektiv brottsbekämpande myndighetssamverkan behöver inte vara författningsreglerad utan kan säkerställas på andra sätt, konstaterar utredningen.

SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning