Förundersökningsutredningen, där hovrättslagmannen Staffan Levén har varit särskild utredare, har lämnat sitt slutbetänkande Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45).

Utredningen har bland annat sett över hur förundersökningarnas kvalitet kan säkerställas bättre än nu. I korthet har utredningen kommit fram till följande punkter.

• Brottsutredande myndigheter ska iaktta objektivitet under förundersökningen.
Utredningen klargör vad detta närmare innebär i olika situationer och föreslår att objektivitetsprincipen uttryckligen ska gälla för polis och åklagare även före och efter förundersökningen. Utredningen klargör också vad förundersökningsledarens ansvar omfattar i olika situationer.

• Det ska finnas regler om i vilka fall förhör under förundersökningen ska spelas in med ljud och bild eller enbart ljud.
Syftet är att förhör i större utsträckning än i dag ska bli inspelade. Frågan om huruvida sekretess ska gälla för bilden i sådana inspelningar behandlas också.

•  Om det finns sidomaterial i en utredning ska den saken anges i förundersökningsprotokollet.
De brottsutredande myndigheterna ska bli skyldiga att i förundersökningsprotokoll ange om det finns så kallat sidomaterial i utredningen. En sammanställning av det materialet ska föras in i protokollet.

•  Vissa regler om beslag föreslås bli ändrade eller kompletterade.
Ett av syftena är att skapa större möjligheter för en effektivare hantering av bevismaterial. Ett annat är att visst bevismaterial lättare ska kunna sparas för framtiden. Ytterligare ett syfte är att anpassa vissa av reglerna till beslag som sker i IT-miljö.

•  Brottsoffer och andra får rätt att få ersättning för egendom som har skadats vid teknisk undersökning i en brottsutredning.

•  Polisen får rätt att tillfälligt omhänderta till exempel mobiltelefoner från personer som ska förhöras.
Syftet är att hindra att utredningen försvåras.

•  Regler om i vilken utsträckning polisen får begränsa personers rörelsefrihet i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning föreslås.

Slutbetänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45)