Regeringen beslöt den 26 maj att ge Rikspolisstyrelsen ett nationellt ansvar för korruptionsbrott. En specialenhet ska inrättas vid Rikskriminalpolisen. Inledningsvis anställs 30 personer.

Specialenheten ska vara i gång den 1 september 2011. Den ska leda spaning och utredning som gäller mutbrott och bestickning, och anknutna brott.

I dag ligger ansvaret för att bekämpa mutbrott och bestickning hos samtliga polismyndigheter. Den nya specialenheten på Rikskriminalpolisen ska bestå av både poliser och civila specialister inom olika områden. Den nya enheten ska arbeta i nära samverkan med Riksåklagarens särskilda enhet mot korruptionsbrott.