Enligt 29 kap. 5 § första stycken 5 brottsbalken ska rätten, när ett straff bestäms, förutom brottets straffvärde också väga in om den tilltalade riskerar uppsägning eller avskedande från sin tjänst på grund av brottet. För att göra den bedömningen när poliser åtalats för brott, begär domstolarna idag yttranden från Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen. Nämnden bedömer om den tilltalade vid en fällande dom kommer att förlora sitt arbete.

Men enligt Personalansvarsnämnden begär tingsrätterna och hovrätterna ofta in yttranden även i de fall där det är uppenbart att den tilltalade inte kommer att skiljas från sin anställning. Det kan exempelvis handla om mindre allvarliga trafikbrott och mindre allvarliga tjänstefel.

Nu har Rikspolischefen reagerat mot de ”onödiga” yttrandena. I en skrivelse till Domstolsverket och Riksåklagaren uppmanar rikspolischefen Bengt Svenson de båda myndigheterna att verka för att antalet yttranden begränsas, så att domstolarna avstår från yttranden i fall där den tilltalade uppenbart inte riskerar att förlora sitt arbete.