Österrike bröt mot Europakonventionen då en f.d. advokat vägrades att få ut ålderspension från Wiens advokatsamfunds pensionsfond trots att han hade betalat in de obligatoriska avgifterna till pensionsfonden under hela sitt yrkesverksamma liv som advokat. Det kommer Europadomstolen fram till i en dom.

Den klagande föddes 1932, blev advokat i Wien 1964 och var verksam fram till årsskiftet 1995/1996, då disciplinnämnden i Wiens advokatsamfund förklarade att han hade förlorat sin rätt att utöva advokatyrket på grund av att ett konkursförfarande hade inletts mot honom.

År 1997 ansökte klaganden om ålderspension från pensionsfonden. Men Wiens advokatsamfund vägrade honom pension eftersom han hade mist rätten att utöva advokatyrket innan han nådde pensionsåldern 65 år.

Europadomstolen konstaterade att pensionsfonden, med dess obligatoriska avgifter, var avsedd att ge advokater ett skydd motsvarande den statliga socialförsäkringen. Domstolen fann att Österrike bröt mot artikel 1 om skydd för egendom i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, när den f.d. advokaten berövades rätten till pension efter att han hade bidragit till pensionsfonden under hela sitt yrkesliv.

Europadomstolens dom den 3 mars 2011 (ansökan nr 57028/00)