Advokatsamfundet har yttrat sig över slutbetänkandet från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige – Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70).

I remissvaret framhåller Advokatsamfundet att rättighetsskyddet i Sverige behöver förstärkas avsevärt. Samfundet anser inte att lagstiftningen på området har varit tillräckligt omfattande eller tillräckligt snabb. Samfundet gör en ingående analys av rättstillämpningen och kommer fram till att den inte har fungerat tillfredsställande.

Advokatsamfundet anser att Sverige uttryckligen bör inkorporera internationella konventioner om mänskliga rättigheter i den nationella lagstiftningen.

Dessutom ställer sig samfundet positivt till förslaget att inrätta en självständig nationell institution för mänskliga rättigheter.

Läs advokatsamfundets remissyttrande