Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m. (Ju 2010:02) har överlämnat delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) till justitieminister Beatrice Ask. 

Utredningen har fått i uppdrag att analysera hur svensk rätt förhåller sig till bestämmelserna i Rådets rambeslut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet). För att Sverige ska leva upp till bestämmelserna i rambeslutet föreslår utredningen att det i svensk rätt ska införas, dels en ny lag om användningsbegränsningar vid behandling av personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, dels tillägg och ändringar i berörda myndigheters registerförfattningar.

Utredningen har vidare fått i uppdrag att analysera om det finns behov av särskilda regler om Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter för att svensk rätt ska vara förenlig med Rådets beslut 2009/371/RIF om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Utredningen har funnit att så är fallet och föreslår en ny lag om tystnadsplikt för svenska medborgare som är eller varit anställda vid Europol.

Utredningen fortsätter nu sitt arbete med att se över de regler om sekretess och utbyte av information mellan myndigheter som gäller när myndigheterna samverkar i bekämpningen av grov organiserad brottslighet. Utredningen ska vara klar den 1 december 2011.