Europadomstolen finner att det inte skulle strida mot Europakonventionens artikel 3 om risk för tortyr eller artikel 6 om rätt till en rättvis rättegång att utlämna mannen.

Domstolen bedömer att rättssystemet i Rwanda har reformerats under de senaste åren, så att det inte finns risk att mannen inte får en rättvis prövning. Dessutom uppfyller fängelset som kan bli aktuellt internationella krav, dödsstraffet har avskaffats, och personer som utlämnas till Rwanda får inte dömas inte till livstids fängelse med isolering.

Rwanda har begärt att Sverige skulle utlämna mannen, som är misstänkt för folkmord och andra krigsförbrytelser i Rwanda 1994.

Mannen bor i Danmark, där han har beviljats asyl. Han anhölls i Sverige i juli 2008 och häktades i september samma år. I juli 2009 beslöt den svenska regeringen att utlämna honom, sedan Högsta domstolen hade funnit att det inte fanns hinder för utlämningen enligt utlänningslagen eller Europakonventionen. Men rwandiern anmälde Sverige till Europadomstolen, och regeringen bestämde att utlämningen inte fick verkställas förrän Europadomstolen hade prövat frågan.

I juli 2011 beslöt Högsta domstolen att rwandiern skulle släppas ur häktet efter att ha suttit häktad i tre år. Enligt HD var det inte proportionerligt att hålla honom häktad, när det tog så lång tid för Europadomstolen att besluta om utlämningsbeslutet fick verkställas.

Europadomstolens dom den 27 oktober i målet Ahorugeze mot Sverige (ansökan nr 37075/09)