– På många sätt känns det inte som om jag förtjänar att få pris för att ha gjort det jag helst har velat – men det är en stor ära!

Det sade Aryeh Neier, när han tog emot Stockholm Human Rights Award på sina egna och George Soros’ vägnar vid en ceremoni på Advokatsamfundets kansli i Stockholm den 29 november.

Anne Ramberg överlämnar Stockholm Human Rights Award till Aryeh Neier.
Aryeh Neier har tagit emot Stockholm Human Rights Award ur Anne Rambergs hand.

Det var tredje gången Stockholm Human Rights Award delades ut.

Aryeh Neier är president för stiftelserna Open Society Foundations. George Soros är grundare av och ordförande i stiftelserna. Stiftelsernas syfte är att finansiera och understödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i länder under övergång från totalitära styrelseskick. Open Society Foundations är i dag verksamma i mer än 70 länder.

Ett 60-tal inbjudna gäster från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten deltog vid tisdagens prisceremoni i Advokatsamfundets hörsal.

Advokatsamfundets ordförande Claes Zettermarck hälsade gästerna välkomna och påminde om den höga klass som mottagarna av Stockholm Human Rights Award håller.

Claes Zettermarck hälsar åhörarna välkomna till Stockholm Human Rights Award 2011
Claes Zettermarck höll ett kort välkomstanförande.

Advokat Christian Åhlund, generalsekreterare för International Legal Assistance Consortium (ILAC), förklarade hur stolta och hedrade alla var över att ha Aryeh Neier med vid ceremonin. Han riktade sig särskilt till Neier och sade:

– Ert livslånga hängivenhet till ett banbrytande arbete för mänskliga rättigheter gör Er enastående väl lämpad att ta emot utmärkelsen.

Christian Åhlund riktar sig till pristagaren Aryeh Neier
Christian Åhlund riktade sig till pristagaren Aryeh Neier i Advokatsamfundets hörsal.

Mark Ellis, executive director för den internationella advokatorganisationen International Bar Association, reflekterade över pristagarna Soros och Neier:

– Det är ingen överdrift att säga att de här två personerna med Open Society Foundations har skapat något som är lika kraftfullt inom människorättsområdet som någon annan organisation, eller för den delen lika kraftfullt som många stater i världen, förklarade Ellis, och fortsatte:

– I alla världens hörn i dag märker man den inverkan och den framgång som Open Society har haft på kort tid, och det beror på det ledarskap som George Soros, och i synnerhet Aryeh Neier som chefstjänsteman, har utövat.

Mark Ellis
IBA:s chefstjänsteman Mark Ellis redogjorde för betydelsen av George Soros och Aryeh Neiers arbete för mänskliga rättigheter genom Open Society Foundations.

Mark Ellis sammanfattade några egenskaper som karaktäriserar Aryeh Neiers ledarskap:

  • Förmåga att ta risker som leder till framgång
  • Förmåga att sammanföra individer med anmärkningsvärda förmågor
  • Mod att följa sin övertygelse och ta ställning för det som är rätt

Mark Ellis avslutade sitt tal med orden:

– Aryeh Neier, du är en stor man.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg överlämnade utmärkelsen till Aryeh Neier. I sitt anförande framhöll hon Neiers och Soros’ roll som globala ledare i arbetet för att göra regeringar öppna och ansvarsskyldiga gentemot medborgarna. Hon anknöt till den senaste tidens utveckling och pekade på hur antalet demokratier i världen ökar, och hur repressiva och auktoritära ledare störtas när människor kräver öppenhet, ansvarsskyldighet och yttrandefrihet också i länder med en lång historia av diktatur.

– Behovet av stöd till etablerandet av demokrati var på sätt och vis själva ursprunget till att George Soros grundade Open Society Foundations 1984. Målet var att hjälpa länder att övergå från kommunism till demokrati, förklarade Anne Ramberg, som berättade att Open Society Foundations har skänkt mer än 8 miljarder US-dollar för att stärka rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter.

Anne Ramberg i talarstolen
Anne Ramberg berättade om Open Society Foundations’ viktiga insatser på olika områden inom människorätten över hela världen och beskrev pristagarna Neiers och Soros’ livsgärningar.

Anne Ramberg beskrev George Soros’ filantropiska insatser under mer än 30 år för att stödja ett öppet samhälle. Så vände hon sig till pristagaren Aryeh Neier och sammanfattade hans mångåriga arbete för mänskliga rättigheter i organisationer som Human Rights Watch och American Civil Liberties Union.

– Herr Neier, världen behöver människor som Ni! sade Anne Ramberg.

Läs Anne Rambergs tal till pristagarna!

Sedan Aryeh Neier hade tagit emot utmärkelsen höll han en föreläsning om ämnet Människorättsrörelsen som en faktor i världshändelserna. Han konstaterade att tre rörelser blev globalt inflytelserika under samma tid på 1970-talet: den internationella människorättsrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen. Neier menade att människorättsrörelsen kanske är den allra mest inflytelserika av de tre. Han beskrev hur den hade påverkat världshändelserna i skuggan av kalla kriget, då motsättningen mellan öst och väst började ses som en kamp mellan frihet och förtryck, och hur utvecklingen fortsatte under 1970- till 1990-talen med stora förändringar i Latinamerika, Asien, Sydafrika och i Sovjetblocket. Aryeh Neier menade att människorättsrörelsen senare inte har haft det geopolitiska genomslag den hade på 1980- och 1990-talen, men att den fortfarande är en faktor i världshändelserna.

Aryeh Neier i talarstolen
Aryeh Neier tyckte att han hade haft en privilegierad karriär, som hade fått vara anställd för att arbeta med det han helst ville under ett halvt sekel.

På Anne Rambergs fråga vilka som är de största hoten mot mänskliga rättigheter i dag svarade Aryeh Neier utan tvekan:

– Det största hotet är Kina!

Han förklarade att Kina inte bara begränsar de mänskliga rättigheterna inom landet, utan också inverkar på andra stater runtom i världen. En del av det resursstarka Kinas utrikespolitik går ut på att erbjuda andra länder handelssamarbete utan att ställa några krav på demokrati och mänskliga rättigheter – i motsats till demokratiska västländer, som kan ställa sådana krav för samarbete.

Aryeh Neier talar
Aryeh Neier svarade på frågor från det kvalificerade auditoriet.

På en fråga från Jan Eliasson om de mänskliga rättigheternas universalitet är hotad, när länderna i tredje världen påtalar att västländerna inte tycks bry sig om ekonomiska och sociala rättigheter utan bara om medborgerliga och politiska rättigheter, svarade Neier:

– Jag är en förespråkare för medborgerliga och politiska rättigheter och tror egentligen inte på ekonomiska och sociala rättigheter.

Han förklarade att han förfäktar ekonomisk rättvisa och jämnare fördelning av resurser. Men han ansåg att man kommer in på kompromisser, när man ger sig in på ekonomiska och sociala rättigheter.

– Rättigheter ska övertrumfa alla andra angelägenheter, och ska inte vara föremål för förhandlingar!

Adolf Fredriks kör
Adolf Fredriks kör under ledning av Helle Rosenborg medverkade vid prisceremonin med luciasånger och en Christmas carol.

Om årets pristagare

George Soros skapade Open Society Foundations år 1984. Stiftelsernas syfte är att finansiera och understödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i länder under övergång från totalitära styrelseskick. Open Society Foundations är i dag verksamma i mer än 70 länder.

George Soros
George Soros.

George Soros föddes 1930 i Budapest. Han emigrerade till England 1947 och flyttade till New York 1956. Han har ägnat sig åt investeringar, bland annat utifrån principer hämtade från hans studier i filosofi, och började stödja filantropiska projekt på 1970-talet. Soros är också aktiv som debattör i en rad olika samhällsfrågor. Han är ordförande i Open Society Foundations och i Soros Fund Management, LLC.

Aryeh Neier är människorättsaktivist.

Aryeh Neier
Aryeh Neier. Foto: Micke Lundström

Aryeh Neier föddes i Berlin 1937 och flydde därifrån undan nazisterna med sin familj 1939. Innan Neier började arbeta för Open Society Foundations 1993 var han under tolv år generalsekreterare för Human Rights Watch, som han var med om att grunda 1978. Innan dess arbetade han under 15 år för American Civil Liberties Union (ACLU), under de åtta sista åren som verkställande direktör. Neier var adjungerad professor i juridik vid New York University under mer än ett decennium.

Om Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen, som består av en glasskulptur och ett diplom, delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Prisceremonin äger rum vid månadsskiftet november–december i Sveriges advokatsamfunds lokaler i närvaro av en internationell skara av diplomater, juridiska experter och människorättsorganisationer.

Den första Stockholm Human Rights Award tilldelades år 2009 den sydafrikanske domaren Richard Goldstone, tidigare chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda och ledare för en undersökningskommission utsedd av FN med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza vid årsskiftet 2008–2009.

Stockholm Human Rights Award 2010 tilldelades FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, också hon från Sydafrika. Navi Pillay fick priset för sitt livslånga arbete för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, och för sin roll i utvecklandet av en banbrytande rättspraxis för att våldtäkter ska bedömas som folkmord.