I Egypten pågår demokratiseringsprocessen efter den arabiska våren, då president Hosni Mubarak tvingades avgå. Nu står landet inför ett vägval. Det konstaterar International Bar Association’s Human Rights Institute, IBAHRI, som undersökt läget för rättsstaten i Egypten. Slutsatserna från besöket i juni presenteras i rapporten Justice at a Crossroads: The Legal Profession and the Rule of Law in the New Egypt.

Enligt IBAHRI har rättsstaten stora brister i Egypten. Bland annat har ett stort antal civila ställts inför rätta vid militärdomstolar efter revolutionen. Advokater rapporterar också om stora problem och hinder när de ska försvara sina klienter inför dessa militärdomstolar. Militärdomstolarnas oberoende kan också ifrågasättas.

IBAHRI pekar också på brister i det egyptiska advokatsamfundets organisation. Samfundet har enligt uppgifter blivit allt mer politiserat under de senaste åren. Det saknas också tydliga advokatetiska regler för kåren, liksom tydliga utbildningskrav.

I sin rapport lämnar IBAHRI ett antal förslag på reformer för att stärka rättsstaten i Egypten. Bland annat bör man omedelbart upphöra med att ställa civila inför militärdomstolar. Rättssäkerheten för misstänkta bör även stärkas på andra sätt. IBAHRI pekar också på behovet av stora reformer av det egyptiska advokatsamfundet.

 

Till rapporten Justice at a Crossroads: The Legal Profession and the Rule of Law in the New Egypt