Advokatsamfundet tillstyrker huvuddelen av förslagen i slutbetänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m..

Samfundet riktar dock skarp kritik mot några av förslagen. Bland annat anser man att förslaget om utvidgade möjligheter att dokumentera förhör genom ljud- och bildupptagningar inte är tillräckligt rättssäkert, och att det inte heller tar tillräcklig hänsyn till den misstänktes krav på respekt för sin personliga integritet.

Advokatsamfundet delar inte heller utredningens bedömning att det är olämpligt att göra beslagsförbudsreglerna direkt tillämpliga även i fråga om elektroniska handlingar. Advokatsamfundet anser att beslagsförbudsregleringen i 27 kap. 2 § RB, får anses vara tillämplig även beträffande elektroniskt lagrad information. Utredningens förslag för att säkerställa advokatsekretessen i dessa fall är enligt samfundet inte tillräcklig.

Advokatsamfundet avstyrker också förslaget om att komplettera 23 kap. 21 § RB med en bestämmelse om att fullständiga utskrifter av inspelade förhör undantas från kravet på granskning av den hörde. I remissvaret diskuterar man också utredningens syn på vad som är kvalitet i en förundersökning. Samfundet ifrågasätter om ett förhållningssätt, grundat i företagsekonomiska managementteorier, verkligen kan tillämpas på rättsväsendet.

Läs Advokatsamfundets remissvar!

Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45)