Högsta domstolen går vidare med arbetet att klargöra hur straffvärdet ska bedömas i mål om narkotikarelaterade brott.

I den så kallade mefedrondomen från juni i år (NJA 2011 s. 357) kom Högsta domstolen fram till att det syntetiska preparatet mefedron ska jämställas med amfetamin i fråga om farlighet i bedömningen av straffvärde vid narkotikabrott.

Nu fortsätter HD klargöra straffvärdet i narkotikamål med två nya avgöranden.

Domarna rör narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.

I sina nya avgöranden finner HD att MDPV, mefedron och andra syntetiska katinoner bör jämställas i farlighetshänseende. De uttalanden som HD gjorde i mefedrondomen är därmed tillämpliga på alla de substanserna.

MDPV, mefedron och andra syntetiska katinoner bör betraktas som lika farliga som amfetamin – inte som ecstacy – när straffvärdet ska bedömas. Katinon är den verksamma substansen i växten khat, som är narkotikaklassad i Sverige. Preparaten MDPV, metylon, mefedron, metedron, butylon, flefedron, nefyron och N-etylkatinon är exempel på narkotikaklassade syntetiska katinoner.

HD resonerar också om straffvärdebedömningen i narkotikamål i allmänhet. Eftersom de tilltalade i de två målen själva är missbrukare och det är fråga om missbruksrelaterad brottslighet, ska brotten inte bedömas som grova, trots att det har varit fråga om rätt stora mängder narkotika.

HD anser inte heller att det finns försvårande omständigheter enligt brottsbalken 29 kap. 2 §, som skulle leda till en strängare straffvärdebedömming, trots att det rör sig om stora mängder narkotika. Brottsligheten i målet B 2613-11 ska inte heller ses som systematisk och därför bedömas strängare, eftersom det rör sig om upprepade  förvärv som beror på eget missbruk.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ytterligare mål som ska leda till fler klargörande domar om straffvärdebedömningen i narkotikamål under det närmaste året.