Institutet för skatter och rättssäkerhet håller ett seminarium om skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter den 26 oktober i Stockholm.

Tid: Onsdagen den 26 oktober kl. 12.00–14.00. Enklare lunch serveras.

Medverkande: Staffan Renström, skattejurist, Sveriges Byggindustrier,
Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, Skatteverket och Bernt Sandström, advokat, B. Sandström Advokatbyrå.

Samtalsledare: Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv och
Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå KB.

Sedan 2007 finns en skyldighet för restauranger och frisörer att föra s.k. personalliggare, där anteckningar ska göras över vilka personer som är verksamma i lokalen och när deras arbetspass påbörjas och avslutas. Skatteverket kan spontant utan föregående underrättelse kontrollera huruvida personalliggaren förts på föreskrivet sätt. Om så inte är fallet kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Detta är den enda sanktion som finns enligt lagstiftningen om personalliggare. Det finns förslag om att införa en motsvarande lagstiftning för byggverksamhet och tvätterier.

Men vad händer efter en sådan kontroll? Staffan Renström har studerat ett antal beslut, där Skatteverket i anslutning till en personalliggarkontroll ifrågasatt redovisade arbetsgivaravgifter och skönsbeskattat företagen för arbetsgivaravgifter och påfört skattetillägg. Besluten har överklagats av den skattskyldige med varierande utgång i förvaltningsdomstolarna. Den fråga som inställer sig är om Skatteverket och domstolarna iakttagit rimliga krav på rättssäkerhet och haft ett tillräckligt underlag för att skönsmässigt uppskatta underlaget för arbetsgivaravgifter.

Anmälan till Anne Sandberg, anne.sandberg@isr.org.se.

Antalet platser är begränsat. Plats bereds i turordning.