Socialstyrelsen har publicerat utbildningsmaterialet ”Skylla sig själv?” - om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

Studier och intervjuer med praktiker visar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är en utsatt grupp på flera sätt. Kvinnorna tycks ha det svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. I högre grad än andra möts de av attityden från samhällets sida att de får ”skylla sig själva”. Därmed tenderar dessa kvinnors våldsutsatthet att negligeras och osynliggöras. Det blir svårare för dem att få det stöd och den hjälp de är i behov av.

”Skylla sig själv?” ger ökade kunskaper till personal inom socialtjänst, missbruks- och beroendevård, landsting, kvinnojourer och rättsväsende så att samhället bättre kan möta de behov som våldsutsatta kvinnor med missbruk kan ha. Det är ytterligare en utgåva i det paket av utbildningsmaterial om våld i nära relationer mot särskilt utsatta grupper av kvinnor som Socialstyrelsen gett ut (handbok samt ”Sällan sedda” – om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning).

”Skylla sig själv?” innehåller diskussionsfrågor och kan användas i lokala och regionala tvärprofessionella utbildningar. Materialet fungerar även som underlag för den som vill öka sina kunskaper på egen hand.

Beställ eller ladda ner materialet från Socialstyrelsens webbplats!