Under första halvåret 2011 personuppklarade polis och åklagare 127 000 brott. Det är ungefär lika många som första halvåret 2010. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik över uppklarade brott.

Antalet personuppklarade narkotikabrott och bidragsbrott ökade, medan antalet personuppklarade butiksstölder/snatterier och bedrägeribrott minskade. Totalt sett minskade antalet uppklarade brott något. Bedrägeribrotten står för en stor del av minskningen.

Personuppklaringsprocenten var 19 procent, vilket är samma nivå som första halvåret 2010. Däremot minskade den totala uppklaringsprocenten från cirka 41 procent till 39 procent jämfört med första halvåret 2010.

Under den senaste tioårsperioden har den totala uppklaringsprocenten för de första halvåren ökat från 27 procent till 39 procent.

Enligt Brå:s prognoser för helåret 2011 beräknas personuppklaringsprocenten ligga kvar på samma nivå som förra året (18 procent), medan den totala uppklaringsprocenten beräknas minska från 39 procent till 38 procent.

Hela statistiken finns att ladda ner på www.bra.se

Definitioner

Termen uppklarade brott betyder att ett anmält brott har fått ett ”klarläggande” genom ett administrativt beslut av polis eller åklagare. Det finns två typer av uppklarade brott:

  • Personuppklarade brott som innebär att en person har bundits till brottet genom åklagarbeslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande (böter) eller meddela åtalsunderlåtelse.
  • Tekniskt uppklarade brott som innebär att utredningen av ett brott lagts ned av olika skäl. Till exempel på grund av att gärningen inte är ett brott eller det kan inte fastställas att brott har begåtts, brottet är preskriberat eller den misstänkte personen är minderårig.

Uppklaringsprocenten är ett mått på antalet uppklarade brott i förhållande till antalet anmälda brott under samma period. I den totala uppklaringsprocenten ingår både personuppklarade och tekniskt uppklarade brott.