EU-domstolens processregler behöver moderniseras. Den 25 maj i år överlämnade EU-domstolens ordförande Vassilios Skouris ett utkast till nya regler, som nu diskuteras bland olika aktörer i det europeiska rättsväsendet.

Syftet med de föreslagna förändringarna är bland annat att bättre anpassa regelverket till dagens situation i domstolen. EU-domstolens nuvarande processregler, från den 19 juni 1991, är nämligen delvis föråldrade. Tyngdpunkten ligger där fortfarande på mål om direkt talan mellan två parter, oftast en fysisk eller juridisk person eller en medlemsstat på ena sidan mot en unionsinstitution på den andra, trots att denna typ av mål numera nästan alltid hanteras av Förstainstansrätten. Istället är idag huvuddelen av mål förhandsavgöranden.

Enligt Vassilios Skouris syftar de nya reglerna också till att effektivisera domstolens arbete och därmed förkorta handläggningstiderna och att förtydliga regelverket.

Nu har CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, lämnat sina synpunkter på utkastet. CCBE är positivt till översynen av reglerna, och anpassningen till dagens förhållanden. Rådet prisar också bland annat att utkastet innehåller regler för ansökan om rättshjälp.

Men CCBE framför också en del kritik mot vad man ser som försämringar av medborgarnas ”access to justice” i domstolen. Särskilt oroar förslagen att ytterligare inskränka rätten till muntliga förhandlingar, liksom att bara delar av den klagandes inlaga ska översättas till franska. CCBE kritiserar också att domstolen vill slopa den kriftliga rapporten från förhandlingar.

Läs utkastet till nya processregler för EU-domstolen! 

Läs CCBE:s kommentarer!