Regeringen lämnat en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning.

Förslaget innebär bland annat att de särskilda reglerna om  ledningen av förundersökningar när det gäller ungdomar under 18 år som är misstänkta för brott tas bort. Därmed kan polismyndigheterna leda de förundersökningarna i större utsträckning än i dag.

De särskilda reglerna finns i 3 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Förslaget innebär också att polismyndigheterna får behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning i vissa fall. Det utgår från att förundersökningsledaren, oavsett om det är en polismyndighet eller en åklagare, ska ha ansvar för förundersökningen i dess helhet med de befogenheter som krävs för att utföra denna uppgift självständigt.

Förundersökningsbegränsning innebär att ett anmält brott inte utreds färdigt, om kostnaderna för utredningen inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse.

Regeringen föreslår att lagändringen om behörighet för polismyndigheter att besluta om förundersökningsbegränsning i vissa fall ska träda i kraft den 1 januari 2013 och att de övriga lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2012.

Lagrådsremissen Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning