Sveriges asylsystem är rättssäkert, men det finns utrymme för förbättringar. Det kommer FN:s flyktingorgan UNHCR fram till i rapporten Kvalitet i svensk asylprövning. UNHCR har analyserat den rättsliga kvaliteten inom Migrationsverkets asylprövning under två år. UNHCR har gått igenom 200 asylbeslut från 2009 och har varit med vid 56 muntliga utredningar hos Migrationsverket under 2009 och 2010.

UNHCR lämnar rekommendationer till Sverige i rapporten. Bland annat skriver UNHCR att kvaliteten på de asylsökandes offentliga biträden måste höjas och förordar ett auktorisationssystem. Migrationsverket bör försöka tillmötesgå en asylsökandes önskemål om ett särskilt biträde, även när det gäller tidsaspekterna, skriver UNHCR. Rapporten konstaterar att det har blivit svårare att beakta biträdets möjlighet att ta på sig uppdrag i och med det nya arbetssättet “Kortare väntan” som innebär få dagar mellan förordnandet och tiden för den muntliga utredningen. UNHCR önskar också att Migrationsöverdomstolen ska utveckla sin syn på gällande rätt i vissa fall.

Rapporten Kvalitet i svensk asylprövning