Den internationella advokatorganisationen Union Internationale des Avocats, UIA, beklagar djupt att Troy Davis avrättades trots många vädjanden om nåd från det internationella samfundet. Den amerikanska delstaten Georgia dödade Troy Davis med en giftinjektion den 21 september.

UIA, som utan förbehåll motsätter sig dödsstraff, har följt fallet med stor oro och har uttryckt sitt stöd för omvandling av dödsdomen hos Georgias benådningsnämnd och hos distriktsåklagaren. UIA har tagit upp frågan om de tvivel som råder om bevisningen som låg till grund för domen mot Troy Davis.

Utifrån den osäkerhet som råder i fallet beklagar UIA att det amerikanska rättsväsendet har gått miste om möjligheten att undersöka det i närmare detalj.

UIA antog en resolution om avskaffande av dödsstraffet 2003.

Slutligen uppmanar UIA regeringarna i alla länder där dödsstraffet fortfarande finns att arbeta för att avskaffa det. UIA är övertygad om att alla åtgärder i den riktningen skulle bidra till att stärka en världsordning som styrs av rättsstatens principer och av respekt för mänskliga rättigheter, av vilka rätten till liv är den första.