Det strider inte mot EU:s datalagringsdirektiv att en domstol förelägger en internetleverantör att lämna ut uppgift om vem som har en IP-adress i mål om olaglig fildelning. Det är innebörden av en dom från EU-domstolen.

Med den så kallade Ipred-lagen infördes EG-direktivet 2004/48/EG (Ipred-direktivet) i svensk rätt, genom ändringar i upphovsrättslagen den 1 april 2009. Enligt den nya 53 c § upphovsrättslagen kan en domstol i ett tvistemål förelägga en internetleverantör att lämna ut uppgifter till en upphovsrättsinnehavare om bland annat vem som har en viss IP-adress, om upphovsrättsinnehavare gör sannolikt att någon har gjort intrång i upphovsrätten.

I ett mål om olaglig fildelning av ljudböcker har Högsta domstolen begärt besked om datalagringsdirektivet 2006/24/EG hindrar att bestämmelsen om att lämna ut uppgift om IP-adressens innehavare tillämpas. HD frågade också om svaret på frågan påverkas av att Sverige inte har genomfört datalagringsdirektivet, trots att tiden har gått ut för att genomföra det.

I sin dom den 19 april svarar EU-domstolen på frågan. Enligt domstolen hindrar inte datalagringsdirektivet införande av sådana bestämmelser i svensk lag. En bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i direktivet 2004/48/EG omfattas nämligen inte av datalagringsdirektivets materiella innehåll. Att Sverige inte har genomfört datalagringsdirektivet är inte relevant.

EU-domstolens dom den 19 april 2012 i mål C-461/10