Under förra året beslutade Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen att avskeda en polis på grund av stöld. Det redovisar nämnden i sin verksamhetsrapport för 2011.

Under 2011 fattade Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen beslut i 106 ärenden. 

Av nämndens 106 ärenden gällde 56 frågan om en polisanställd skulle skiljas från sin anställning. I ett av fallen beslutade nämnden att en polis skulle avskedas på grund av stöld. Den som blev avskedad hade stulit kontanter ur kassorna för hittegods och pass vid en polisstation flera gånger.

Övriga ärenden om avskedande skrevs av. I de flesta fall avskrevs de på grund av att åtalet hade ogillats eller på grund av att nämnden bedömde att en fällande dom inte utgjorde grund för att avsluta anställningen. Ett sådant ärende gällde en polis som hade dömts för misshandel vid ett ingripande på fritiden. Nämnden bedömde att omständigheterna var mycket speciella, och polisen fick behålla sitt arbete. Fyra ledamöter i Personalansvarsnämnden var skiljaktiga. Huvudregeln enligt Arbetsdomstolens praxis är att en fällande dom för misshandel av normalgraden inte är förenlig med att arbeta som polis.

Personalansvarsnämnden avgjorde också 49 ärenden om tjänsteförseelse, varav 42 ärenden gällde poliser och 7 civilanställda.

Ärendena om tjänsteförseelse gällde exempelvis följande.

  • En anställd hade åberopat sin anställning vid Polisen på fritiden
  • En anställd hade använt Polisens IT-system för privat bruk
  • En anställd hade skjutit vådaskott med tjänstevapen
  • En anställd hade lämnat vapen utan uppsyn
  • En anställd hade genomfört husrannsakan utan beslut

I 40 av fallen beslutade nämnden om disciplinpåföljd. I 27 av de 40 fallen blev påföljden varning och i 13 av fallen löneavdrag.

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen prövar frågor om skiljande av polisanställda från deras anställning på grund av personliga förhållanden, om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse och om avstängning, samt prövar överklagade beslut om avskiljande från polisutbildningen.

Nämnden består av rikspolischefen, en chefsjurist och sex ytterligare ledamöter.

Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport för 2011