Att utvisa en man som dömts för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning av sin hustru strider inte mot Europakonventionen. Det fastslog Europadomstolen i oktober.

Mannen som vänt sig till Europadomstolen dömdes 2008 till två års fängelse samt utvisning i fem år med förbud att återvända till Sverige före den 19 maj 2013. Göta Hovrätt fastställde tingsrättens dom den 25 juli 2008 och Högsta domstolen nekade prövningstillstånd den 17 september 2008. Under processen skilde sig mannen och hans hustru, och hustrun fick ensam vårdnad om barnen.

Enligt mannen stred utvisningen mot artiklarna 2, 3 och 8 i Europakonventionen (rätten till liv, förbud mot tortyr eller annan grym eller omänsklig behandling eller bestraffning respektive rätten till familjeliv). Europadomstolen konstaterar att både Migrationsverket och Utlänningsnämnden prövat klagandens asylansökan grundligt. Domstolen fann inget som tydde på att de inhemska myndigheternas bedömningar var ofullständiga eller godtyckliga. Det fanns inte heller något som tydde på att de inhemska myndigheternas bedömningar hade baserats på ofullständigt material.

Europadomstolen konstaterar vidare att klagandens hälsotillstånd inte når de mycket exceptionella omständigheter som fastslagits i domstolens praxis samt att klaganden har tillgång till ett internflyktsalternativ i Afghanistan.

Mot denna bakgrund finner Europadomstolen att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 i konventionen att verkställa klagandens utvisningsbeslut till Afghanistan.

Vad gäller klagomålet under artikel 8 konstaterar Europadomstolen att intrånget i klagandens familjeliv som vårdnads- och umgängesprocesserna inneburit inte inneburit en kränkning av konventionen och finner att de inhemska domstolarna har balanserat alla inblandades intressen under vårdnads- och umgängesprocesserna.

Två domare var skiljaktiga. Domen är dock slutgiltig.

Läs domen!