Utredningen om utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på internet har i dag överlämnat betänkandet Utvärdering av IPRED-lagstiftningen (SOU 2012:51) till Justitiedepartementet.

Utredaren har bland annat haft i uppdrag att redovisa och utvärdera hur den så kallade IPRED-lagstiftningen, som infördes i Sverige den 1 april 2009, har tillämpats när det gäller intrång som begås via internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster. Lagstiftningen innebär bland annat att domstol under vissa förutsättningar kan ålägga en internetleverantör att ge rättighetshavaren information om den abonnent vars abonnemang har använts för att begå ett misstänkt intrång via internet (så kallad informationsföreläggande).

Under de drygt tre år som lagstiftningen varit i kraft har antalet ärenden i domstolarna av olika anledningar varit mycket litet. Det finns ännu inget avgörande från högsta instans. Utifrån det material som funnits tillgängligt synes domstolarnas tillämpning av bestämmelserna om informationsföreläggande ske på avsett sätt. De rättssäkerhetsgarantier som finns i lagstiftningen bedöms av autredningen vara tillräckliga och fungerande.

Utvärdering av IPRED-lagstiftningen (SOU 2012:51)