Advokaters skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt hos klienter innebär inte någon oproportionerlig inskränkning i tystnadsplikten. Det anser Europadomstolen, som igår, torsdag, meddelade dom i målet Michaud mot Frankrike. 

Domen kom efter en anmälan från den franske advokaten Michaud. Precis som svenska advokater är franska advokater i vissa fall skyldiga att anmäla misstankar om att klienter ägnar sig åt pennintvätt. Enligt Michaud innebär denna skyldighet ett brott mot Europakonventionens artikel 8, om rätten till skydd för privatlivet, eftersom den inkräktar på advokaters tystnadsplikt. 

Europadomstolen delar dock inte den uppfattningen. I domen fastslår domstolen att advokaters tystnadsplikt visserligen är mycket viktig. Men eftersom syftet med penningtvättslagstiftningen är att förhindra brott är reglerna ändå legitima. Enligt Europadomstolen kan inte penningtvättsreglerna, så som de utformats i Frankrike, ses som en oproportionerlig inskränkning av tystnadsplikten.  

Flera advokatorganisationer, däribland Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, har yttrat sig i målet, till skydd för tystnadsplikten. Såväl CCBE som Sveriges advokatsamfund anser att de regler som kommit till som en följd av EU:s penningtvättsdirektiv innebär ett oacceptabelt ingrepp i advokatyrkets kärnvärden. 

Läs mer om domen i Europadomstolens pressmeddelande.