Myndigheterna inom rättsväsendet behöver göra mer för att brottsoffer ska få bättre bemötande och stöd. Det anser ett enigt justitieutskott. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med en redovisning av vad myndigheterna gör.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till rättsväsendet för 2013. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utskottet understryker att det är viktigt att myndigheterna inom rättsväsendet kontinuerligt arbetar med bemötandefrågor gentemot brottsoffer. Det handlar bland annat om hur polis, åklagare och domstolar uppträder mot och ger stöd till brottsutsatta. En viktig del är att ge information om vad som händer efter anmälan.

Regeringen berättar i budgetpropositionen att ett visst arbete pågår. Men utskottet anser att mer behöver göras för att bemötandet av brottsoffer ska bli bättre. Brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella föreningar och organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta gör ett ovärderligt arbete. Utskottet anser att deras möjligheter att arbeta med frågorna bör stärkas ytterligare. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra rättsväsendets bemötande av och stöd till brottsoffer.