Regeringen har i dag den 20 december beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – kränkande fotografering.

 

 

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat följande.   

  • En ny straffbestämmelse om kränkande fotografering ska införas.
  • För straffansvar krävs att fotograferingen sker olovligen. Det innebär att den måste ske utan samtycke och utan stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
  • Dessutom krävas att fotograferingen sker i hemlighet. Med det menas att den som blir fotograferad inte är medveten om fotograferingen. Det kan bero på att kameran har dolts eller på att den som blir fotograferad inte är i stånd att uppfatta fotografering, till exempel för att han eller hon sover.
  • Den som blir fotograferad ska befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, det vill säga inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. I normalfallet ska man alltså helt enkelt inte behöva räkna med att bli smygfotograferad på dessa platser.
  • Ett undantag från straffansvar föreslås för gärningar som är försvarliga med hänsyn till syftet och övriga omständigheter. Att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling, eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse, bör vara av stor betydelse vid den bedömningen.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

 Lagrådsremissen kränkande fotografering