I samband med att dagen för internationella mänskliga rättigheter, instiftad av FN, högtidlighölls i måndags den 10 december välkomnade IBAHRI ett växande globalt samförstånd om att rättsstaten är en förutsättning för hållbar fred och utveckling på både nationell och internationell nivå. Men IBAHRI efterlyser också att rättvisa och rättsstatsprincipen införs som oberoende mål i FN:s millenniemål.

– Under de senaste tolv åren har millenniemålen varit mycket inflytelserika när det gäller att utforma internationella utvecklingsprogram. De kvantifierbara mål och mätbara indikatorer som ingår har som aldrig förr möjliggjort internationella åtgärder, säger en av IBAHRI:s ordförande Sternford Moyo och fortsätter:

– Det är avgörande att rättsstaten och de nationella rättsliga mekanismerna inom nationalstaterna stärks för att många av millennieutvecklingsmålen ska uppnås och detta saknas i de nuvarande målen. 

IBAHRI betonar att det i utvecklingsagendan för tiden efter 2015 slogs fast att avsaknaden av mål som rör fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och rättvisa var en av millennieutvecklingsmålens stora brister och kräver nu konkreta och mätbara mål som ska fastställas med hänsyn till nationella och internationella rättsliga mekanismer och till rättsstatsprincipen.

– IBAHRI arbetar över hela världen med mänskliga rättigheter och frågor som rör rättsstatsprincipen och har sett den viktiga roll som förstärkning av rättsliga mekanismer och rättsstatsprincipen spelar för att främja en gynnsam miljö för hållbar mänsklig utveckling, säger Helena Kennedy, IBAHRI:s andra ordförande.

Hon betonar att det är viktigt att diskussionen om post 2015-agendan är öppen för experter från hela spektrumet, inklusive det civila samhället, den akademiska världen och företrädare för jurister.