Många av landets politiker har blivit utsatta för hot och våld med anledning av sina förtroendeuppdrag. Särskilt utsatt är ordförandeposten där en fjärdedel uppger att de utsatts för främst hot och trakasserier. Det visar en unik studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade igår måndag den 10 december.

Bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16 procent att de någon gång under 2011 utsattes för hot, våld eller trakasserier. Majoriteten av dem som drabbades under föregående år, utsattes flera gånger (79 procent). Yngre politiker är mer utsatta än äldre; mer än var fjärde förtroendevald i åldern 20–29 år uppger att de utsatts i egenskap av politiker under 2011.

Utsattheten skiftar mellan olika partier och olika politiska uppdrag. Förtroendevalda inom hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelser och socialnämnder är exempelvis mer utsatta än genomsnittet. Två särskilt utsatta positioner är ordförande i socialnämnd och styrelseordförande, där 36 respektive 35 procent uppger att de utsatts.

Bland partierna uppger sig förtroendevalda inom Centerpartiet vara minst utsatta (11 procent), medan Sverigedemokraterna uppger sig vara utsatta i störst utsträckning (49 procent). Motsvarande siffror för övriga partier är Kristdemokraterna (13 procent), Socialdemokraterna (14 procent), Folkpartiet (15 procent), Moderaterna (16 procent), Vänsterpartiet (18 procent), Miljöpartiet (19 procent) och övriga partier (20 procent).

Få har valt att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet. Brås studie visar dock att nästan var tionde har undvikit att engagera sig eller att uttala sig i en specifik fråga på grund av utsatthet eller oro för att utsättas.

Rapporten Politikernas trygghetsundersökning (Brå 2012:14) är den första i sitt slag som genomförs i den här omfattningen. I undersökningen, som har gjorts på uppdrag av regeringen, har närmare 10 000 förtroendevalda politiker svarat på frågor om oro och utsatthet för hot, våld och trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker under 2011.

Rapporten går att ladda ner på www.bra.se