Ungerns nya konstitution har tillsammans med en rad lagändringar under de senaste månaderna föranlett kritik från bland annat EU-kommissionen och Europarådet. Flera av de centrala reformer som blivit föremål för kritiken rör rättsordningen, såsom inskränkningar av domstolarnas oberoende och konstitutionsdomstolens mandat.

Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen anordnar med utgångspunkt i detta en debattkväll om rättsstatens principer utifrån ett konstitutionellt och europarättsligt perspektiv. Deltar gör även en av juristerna som deltog i det ungerska reformarbetet.

Läs mer på ICJ:s webbplats!