Rätten till advokathjälp försämras drastiskt för åtalade och för brottsoffer. Det blir följden om ett förslag till nedskärningar i budgeten för rättshjälp vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag blir verklighet.

Nu protesterar Sveriges advokatsamfund mot förslaget, tillsammans med internationella advokatorganisationer och enskilda advokater i ett uttalande.

Budgetförslaget innebär att advokater som biträder åtalade och brottsoffer vid Internationella brottmålsdomstolen ska få 41 euro (360 kr) per timme i ersättning för sitt arbete. Advokaterna ska inte heller längre få ersättning som täcker deras yrkesmässiga kostnader för kontor, personal, samfundsavgifter, sociala avgifter och pensioner.

Enligt försvarsadvokatorganisationen International Criminal Bar innebär det att försvarsadvokaterna vid domstolen inte längre kommer att kunna utföra egna utredningar och att ett försvar av någon som helst kvalitet helt enkelt blir omöjligt – av budgetskäl.

Uttalande om förslaget till nedskärningar av rättshjälpen

International Criminal Bars yttrande över förslaget