Polisen har kontaktat Advokatsamfundet och uppgivit att det för tillfället inkommer en rad anmälningar från advokatbyråer, som har blivit utsatta för försök att medverka till bedrägeri och penningtvätt. Advokatsamfundet har även kontaktats direkt av flera advokater med samma erfarenheter.

Tillvägagångssättet har varit i stort detsamma. Förfrågningar om advokaten är beredd att åta sig uppdrag har skickats per e-post till ett antal advokatbyråer. Avsändaren har inte kunnat identifieras. Ofta har uppdraget rört indrivning av fordran för ett större svenskt bolags räkning. Den omständighet som har varit gemensam för uppdragen är att en check på cirka 400 000 dollar har bifogats. I uppdraget har ingått att bistå med inlösen av checken i en bank i Kanada, Japan, USA eller Sverige.

I vissa fall har det varit fråga om en uppgiven klient från Kina eller USA, som önskar få hjälp med indrivning av en fordran eller förlikningslikvid från ett svenskt bolag.