Polisorganisationskommittén får i uppdrag att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska Polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet.

Om kommittén kommer fram till att inrätta ett fristående organ, ska ett fullständigt förslag om organisation och verksamhet lämnas.

Frågan om ett fristående organ för granskning av Kriminalvårdens verksamhet har diskuterats de senaste åren.

Kommittén ska också analysera konsekvenserna av en eventuell ombildning av Säkerhetspolisen till en fristående polismyndighet inom polisväsendet och lämna de förslag som en sådan ombildning i så fall kräver.

Kommittén ska redovisa sitt betänkande om polisens organisation den 31 mars 2012. Med tilläggsdirektiven förlängs uppdraget. Frågor relaterade till Säkerhetspolisens organisation ska redovisas den 30 november 2012, frågan om fristående granskning av polisens verksamhet redovisas den 1 juli 2013 medan kommitténs förslag beträffande fristående granskning av Kriminalvården ska redovisas den 16 december 2013.