Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag till bestämmelser som kompletterar Haagkonventionen om underhållsskyldighet.

För många barn är underhåll från en bidragsskyldig förälder av betydelse för barnets försörjning. Syftet med 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet är att underlätta en effektiv indrivning av familjerättsligt underhåll över gränserna. Det ska uppnås genom samarbete mellan centralmyndigheter, ett förfarande för erkännande och verkställbarhet och åtgärder för en snabb verkställighet av avgöranden om underhåll.

EU:s medlemsstater, utom Danmark, kommer att bli bundna av 2007 års Haagkonvention genom EU:s tillträde till konventionen. EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under år 2013.

Den nya Haagkonventionen blir direkt tillämplig i Sverige och ska inte införlivas i svensk rätt. I lagrådsremissen föreslår regeringen att kompletterande bestämmelser till konventionen förs in i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning.

Regeringen föreslår också vissa ändringar i rättshjälpslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringen i rättshjälpslagen innebär att rättshjälp får lämnas utan avgifter i vissa ärenden om underhåll till barn.

Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen syftar till att ge samma sekretesskydd för ärenden enligt Haagkonventionen som för ärenden enligt EU:s underhållsförordning.

I lagrådsremissen föreslås dessutom ändringar i ärvdabalken. Ändringarna innebär att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare.

Lagändringen i ärvdabalken föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagrådsremissen 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m.