I en dom i dag den 28 februari ger Högsta förvaltningsdomstolen banken SEB rätt i ett betydelsefullt mål. Frågan gällde om banken var skyldig att lämna ut uppgifter om advokaters klientmedelskonton i banken till Skatteverket. Skatteverket hade inom ramen för en så kallad generell tredjemansrevision begärt ut uppgifter om alla transaktioner på klientmedelskonton hos SEB under 2005, samt andra uppgifter om kontona. SEB vägrade lämna ut uppgifterna med hänvisning till bank- och advokatsekretessen.

Enligt domar i länsrätten och kammarrätten dömdes SEB att betala vite för sin vägran att lämna ut uppgifterna.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen undanröjt länsrättens och kammarrättens domar.

I sin dom tar Högsta förvaltningsdomstolen hänsyn till att det är viktigt att den enskilde har möjlighet att söka råd och biträde i skydd av advokaters tystnadsplikt. Domstolen finner att Skatteverkets beslut om generell tredjemansrevision är oproportionerliga, eftersom uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser inte har kunnat undantas från granskning på något effektivt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 7066-10