Denna vecka presenteras nya, lättillgängliga faktablad om misstänktas rättigheter i alla EU:s medlemsländer på EU:s portal e-Justice. Faktabladen vänder sig till allmänheten och listar vilka rättigheter den misstänkte har i en straffrättslig process i respektive land.

Bladen finns på alla de officiella EU-språken, och kommer att uppdateras varje år. Faktabladen har tagits fram av Rådet för de europeiska advokatsamfunden, med stöd av advokatsamfunden och justitiedepartementen i de olika länderna. Projektet har finansierats av EU-kommissionen.

Till faktablad om den svenska rättsprocessen.