Regeringen beslöt i dag den 26 januari att lämna ett förslag om reformerad mutbrottslagstiftning till Lagrådet för granskning. Avsikten med förslaget är att ge en tydligare reglering och skapa förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning på området. Dessutom straffbeläggs vissa korruptionshandlingar.

Mutbrottslagstiftningen reformerades senast mer genomgripande år 1977. Sedan dess har regleringen ibland kritiserats för att den är otillgänglig och svår att tillämpa. Det har också i frågasatts om den träffar alla straffvärda fall. Dessutom har internationella övervakningsorgan vid några tillfällen pekat på vad de ansett vara mindre brister.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.

  • I fortsättningen ska brotten mutbrott och bestickning kallas ”tagande av muta” och ”givande av muta”. De två brotten ska placeras samma i kapitel i brottsbalken: 10 kapitlet.
  • Vilka som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta anges på ett enklare sätt i lagen, och personkretsen som kan dömas utvidgas. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. För uppdragstagare har det tidigare funnits en begränsning till bara vissa kategorier av uppdragstagare.
  • En särskild regel införs för fall där mutan ges till eller tas emot av någon som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Då ska straff för tagande eller givande av muta kunna dömas ut även om mottagaren inte kan anses som arbetstagare eller uppdragstagare.
  • Så kallad handel med inflytande straffbeläggs. Det gäller bland annat fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.
  • Enligt en ny regel ska straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom bristande kontroll främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagrådsremiss: En reformerad mutbrottslagstiftning