Regeringen överlämnade igår en lagrådsremiss med förslag på ändringar i vapenlagen. Förslagen ska förhindra att skjutvapen kommer till brottslig användning och att olämpliga personer får tillgång till vapen.

Regeringens förslag innebär bland annat att:

  • I lagtexten ska det uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande av om ett vapenbrott är grovt. Sådana omständigheter är att vapnet har innehafts på allmän plats eller inom ett skolområde, att vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet eller att gärningen har avsett flera vapen.
  • Två nya straffbestämmelser införs. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara vapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till förvaringen finns.
  • Kraven på vapenhandlare skärps. Förutsättningarna för tillstånd stramas upp och det införs en skyldighet för tillståndshavaren att anmäla till polisen om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över verksamheten.
  • Ytterligare bestämmelser som syftar till att förhindra att olämpliga personer får tillgång till vapen införs. Skyldigheten för läkare att anmäla patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha vapen utvidgas. Vidare införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Till lagrådsremissen