Regeringen lämnade igår måndag över en proposition till riksdagen om genomförande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater.

Syftet med rambeslutet, som antogs i EU i februari 2009, är att förbättra och förenkla för medlemsstaterna att utbyta uppgifter ur varandras kriminalregister. Systemet bygger på att varje EU-land som meddelar en fällande dom i ett brottmål mot en medborgare i ett annat EU-land fortlöpande ska informera medborgarlandet om domen. Tanken är att varje land ska ha fullständig information om de domar som har meddelats inom EU mot de egna medborgarna.

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra rambeslutet. Bland annat föreslås att uppgifter som andra medlemsstater skickar till Sverige om svenskar som döms inom EU ska föras in i det svenska belastningsregistret.

Förslaget innebär att svenska åklagare och domstolar får en mer fullständig bild av misstänktas och tilltalades tidigare brottslighet. Också inför vissa anställningar, till exempel inom förskolan och skolan, kommer uppgifter om eventuella brott som begåtts inom EU att vara tillgängliga i större utsträckning än i dag.

Enligt regeringen syftar förslaget bland annat till att förhindra att personer som är dömda för brott i andra medlemsstater kan fortsatta att begå nya brott i Sverige. Det gäller inte minst för sexualbrott mot barn.

I sitt remissvar till den departementspromemoria som föregick propositionen uppgav Advokatsamfundet att man inte i sig motsätter sig genomförande av rambeslutet. Däremot ansåg man att genomförandet ingav vissa betänkligheter. Bland annat pekade samfundet på flera rättssäkerhetsbrister.

Till Advokatsamfundets remissvar.

Prop. 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater