Inom EU pågår sedan en tid arbetet för att skapa gemensamma processuella regler för tilltalade och misstänkta. Närmast på det så kallade körschemat för arbetet står nu rätten för misstänkta till en försvarare och rätten att kommunicera med sina anhöriga.I höstas presenterade kommissionen ett förslag till direktiv på området. Advokatsamfundet ställde sig i sitt remissvar mycket positivt till kommisssionens förslag (se Advokatsamfundets remissvar).

Kommissionens förslag till direktiv om rätten till en försvarare välkomnades som ett stort steg framåt också av den europeiska advokatorganisationen CCBE. Men flera EU-länder motsätter sig förslaget, som de tycker ger allt för långtgående rättigheter. Rådet har därför på förändrat direktivet på flera punkter. Det nuvarande förslaget ger därmed ett svagare skydd för misstänktas och tilltalades rättigheter än det ursprunliga. Direktivförslaget ligger för närvarande hos EU-parlamentet. 

Sveriges advokatsamfund uppmanar nu i en skrivelse de svenska EU-parlamenterikerna att driva på för kommissionens förslag i parlamentet. I brevet skriver samfundet bland annat att: "Advokatsamfundet anser att Sverige - som initiativtagare till det Stockholmsprogram som bl.a. betonade vikten av en förbättrad balans mellan effektiv brottsbekämpning och rättsäkerhet för de som misstänks för brott - måste ta starkare ställning för ett direktiv som konkret förbättrar de processuella rättigheterna i brottmålsförfarandet och därigenom också innebär en reell rätt till försvarare". 

I sin skrivelse argumenterar Advokatsamfundet också för att rätten till försvarare ska förstås som rätten till en offentlig försvarare, som alltså inte innebär några kostnader för den misstänkte. 

Även CCBE har reagerat mot vad de kallar "urholkningen" av kommissionens ursprungliga förslag. Det nuvarande direktivförslaget uppfyller, enligt CCBE, inte de minimikrav som vuxit fram genom Europakonventionen och Europadomstolens praxis.

Läs Advokatsamfundets skrivelse