Regeringen beslutade igår torsdag att ge en särskild utredare i uppdrag att se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, framför allt i sådan offentligt finansierad verksamhet som avser vård, skola och omsorg.

Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot att allt fler verksamheter inom bland annat vård och omsorg bedrivs i privat regi, vilket på ett positivt sätt har ökat valmöjligheterna för medborgarna. Den utvecklingen har samtidigt lett till ett ökat behov av att stärka möjligheterna för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet att tryggt kunna rapportera om missförhållanden i sina verksamheter. Frågan om att stärka meddelarskyddet för privatanställda har utretts tidigare, men de förslag som har presenterats har inte lett till lagstiftning. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling anser regeringen att det finns anledning att se över frågan på nytt.

Utgångspunkten för utredaren ska vara att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Samtidigt är det inom vård, skola och omsorg som behovet av stärkt meddelarskydd har visat sig tydligast. Utredaren ska därför belysa vilka möjligheter det finns att avgränsa det stärkta skyddet till dessa verksamheter.

Initiativet till utredningen togs av riksdagen, som under våren uppmanade regeringen att utreda frågan.