Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i en lagrådsremiss.

Förslaget stämmer överens med det lagförslag som remitterades i en departementspromemoria i december 2011 och innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som idag tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ändringen görs i den nu gällande signalspaningslagen och får till följd att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Samtliga begränsningar som gäller beträffande vilken trafik som får inhämtas blir gällande även efter inriktning från polisen. Inhämtningen kommer att utföras av FRA efter tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar att Rikskriminalpolisen skulle ges möjlighet att inrikta signalspaningen.

Till samfundets remissvar.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Till lagrådsremissen.