Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet. Det visar en kartläggning av brottslighet och trygghet i landets tre storstäder, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade i förra veckan.

Brå använt två datakällor som underlag för kartläggningen: statistik över anmälda brott och offerstudien Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför varje år.

Brottsligheten ligger högt i alla tre städerna, men Stockholm ligger högst när det gäller anmälda brott. Kriminalstatistiken visar att det är flest fall av misshandel i Stockholm. Malmö utmärker sig när det gäller anmälda brott som har karaktären av instrumentella hot som utpressning och övergrepp i rättssak. Det skulle kunna vara ett tecken på att Malmö, i förhållande till sin storlek, är mer drabbat av brottslighet som har sin grogrund i organiserad brottslighet än de två andra storstäderna. Enligt NTU har dock inte allmänhetens utsatthet för brott generellt sett utvecklats negativt i de tre städerna under senare år. Och i vart fall i Stockholm och Malmö har trygghetsnivåerna till och med ökat.

Malmö skiljer sig från de andra städerna genom att de kriminella befinner sig på en geografiskt liten yta. De får svårare att undvika varandra och det ökar risken för våldsamma möten samtidigt som tillgången på vapen är hög. De flesta skjutningar med koppling till den organiserade brottsligheten bedöms av de intervjuade poliserna bottna i personliga konflikter. 
 
I rapporten presenteras några utvecklingsområden. Bland annat betonas vikten av skärpta insatser mot den organiserade brottsligheten samt att öka polisens kunskap om den typen av brottslighet. Det behövs även ökade insatser för att förhindra att fler ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Slutligen föreslås att fler åtgärder görs för att minska tillgången på vapen. Där är utredningen som ser över vapenlagstiftingen en viktig del. 

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg