Regeringen ger Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i uppdrag att förstärka insatserna för dömda kvinnor. Syftet är att förbättra kvinnornas förutsättningar att få arbete.

En stor andel av Kriminalvårdens klienter saknar arbete när de friges samtidigt som de utgör en av de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Dömda kvinnor har i allmänhet en mer utsatt och problemfylld livssituation än manliga klienter och har även i övrigt en svår situation när det gäller bland annat sysselsättning och ekonomi.

Därför ger regeringen nu Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ett uppdrag att förstärka insatserna för dömda kvinnor. Myndigheternas insatser ska särskilt inriktas på att planera åtgärder som förbättrar kvinnornas förutsättningar på arbetsmarknaden, motivera kvinnorna till att ta del av åtgärder, tillsammans med kvinnorna ansvara för att genomföra och fullfölja planeringen samt att stötta kvinnorna och följa upp vidtagna åtgärder.