När ett aktiebolag träder i likvidation och likvidator har utsetts, upphör tidigare en tidigare fullmakt att företräda bolaget att gälla. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande.

I avgörandet skriver HD att likvidatorns arbete många gånger skulle försvåras om fullmakter kunde ge någon annan möjlighet att förfoga över bolagets tillgångar och ikläda bolaget nya förpliktelser. Likvidatorn bör ha ensam rådighet över alla bolagets ekonomiska förehavanden, eftersom han bär ansvaret för förvaltningen, menar HD.

I avgörandet hänvisar HD också till den juridiska litteraturen, där flera författare har hävdat att fullmakter som styrelsen eller VD har utfärdat får antas upphöra att gälla genom att likvidatorn tillträder uppdraget.

Högsta domstolens beslut den 14 maj 2012, mål nr Ö 1803-10